OPĆI UVJETI POSLOVANJA
"KARLY" OBRT ZA SKRB O KUĆNIM LJUBIMCIMA I OSTALE USLUGE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) "Karly" obrta za skrb o kućnim ljubimcima i ostale usluge (u daljnjem tekstu:Skrbnik) s fizičkim i pravnim osobama korisnicima usluga skrbi i čuvanja kućnih ljubimaca u daljnjem tekstu: Vlasnik) reguliraju se osnove obveznih, ugovornih i izvanugovornih odnosa između Skrbnika, kao obrta koji pruža usluge skrbi za kućne ljubimce i Vlasnika kao fizičke ili pravne osobe vlasnika kućnog ljubimca koji koristi usluge obrta "Karly" u djelatnosti skrbi za kućne ljubimce.
1.2. U smislu ovih Općih uvjetea Skrbnik je:
"Karly" obrt za skrb o kućnim ljubimcima i ostale usluge , vl. Nataša Radionov-Novak
10436 Zagreb, Horvati, Slemenska cesta 121
Republika Hrvatska
OIB: 74204517806
Skrbnik je upisan u obrtni registar 03.03.2004.godine, ur.br.: 251-04-04/4-04-5, klasifikacijski broj: 311-02/04-02/27, pod matičnim brojem obrta: 92146376.
1.3. Vlasnik u smislu ovih Općih uvjeta je fizička ili pravna osoba koja je vlasnik kućnog ljubimca, s kojom Skrbnik neposredno ili po ovlašteniku/zakonskom zastupniku/skrbniku ili putem sredstva daljinske komunikacije sukladno važećim propisima, sklapa ugovore o skrbi, čuvanju i brizi kućnih ljubimaca.
1.4. Ovi Opći uvjeti mogu se primjenjivati zajedno sa pojedinačnim ugovorom sklopljenim s Vlasnikom ili samostalno u slučajevima kada pojedinačni ugovor s Vlasnikom nije sklopljen. Ajo se pojedinačni ugovor s Vlasnikom, odnosno prethodno navedeni opći i posebni uvjeti izmijene nakon sklapanja ugovora, primjenjuju se i dalje opći i posebni uvjeti koji su vrijedili u vrijeme sklapanja ugovora.
1.5.Ključne informacije o uslugama koje Skrbnik pruža korisnicima dpstupne su u sjedištu Skrbnika i na Internet stranici skrbnika, www.hotelzapseKarly.hr

II. IDENTIFIKACIJA VLASNIKA
Članak 2.

2.1. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa Skrbnikom, odnosno ugovaranja i /ili obavljanja poslovne usluge, Skrbnik utvrđuje identitet Vlasnika uvidom u važeću identifikacijsku ispravu, tj. službeni dokument s fotografijom osobe, koju izdaje nadležno državno domaće ili strano tijelo sa svrhom identifikacije (osobna iskaznica, putovnica) uz pravo skrbnika na zadržavanje preslike identifikacijskih isprava Vlasnika, pridržavajući se propisa koji reguliraju zaštitu osobnih i drugih podataka.
2.2. Za potrebe uspostave poslovnog odnosa te sklapanja pojedinog ugovornog odnosa, Vlasnik je na zahtjev Skrbnika obavezan dati osobni identifikacijski broj (OIB).
2.3. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa Vlasnik je dužan Skrbniku predati dokumente kojima je identificirana životinja, odnosno, kućni ljubimac kojeg Vlasnik ostavlja na skrb Skrbniku. Navedene dokumente Skrbnik ima pravo zadržati sve dok je predani kućni ljubimac kod Skrbnika na čuvanju i skrbi, odnosno dok postoji nepodmireno dugovanje Vlasniku za usluge koje je pružio Skrbnik po bilo kojoj osnovi iz opisa svoje djelatnosti.
2.4. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa Skrbnik je dužan Vlasniku predočiti ove Opće uvjete ako poslovni odnos nije definiran posebnim ugovorom.

III. UGOVARANJE ČUVANJA I SKRBI O PSU
Članak 3.

3.1. Skrbnik prima na čuvanja i skrb psa opisanog u putovnici za kućnog ljubimca koju je Vlasnik, sukladno ovim Općim uvjetima, dužan predati Skrbniku te je Skrbnik dužan skrbiti o njemu kao dobar domaćin, sukladno Zakonu o zaštiti životinja ( NN 135/06) i Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 21 od 23.12.2008.g.) te sukladno ugovorenim željama vlasnika i posebnim potrebama psa kao i stručno i odgovorno izvršiti ugovorene radnje.
3.2.Vlasnik je obavezan platiti naknadu utvrđenu Cjenikom za svaki dan čuvanja i skrbi o ljubimcu.
3.3.Prilikom predaje psa na čuvanje Vlasnik je dužan dati sve potrebne podatke o psu, navesti posebne potrebe psa te posebne želje o skrbi i čuvanju te oredati hranu kojom će Skrbnik hraniti psa.
3.4.Skrb za psa može se ugovoriti na određeno vrijeme.

Članak 4.

4.1. Skrbnik od početka preuzimanja psa na čuvanje, odgovara za povrede i bolesti psa koje su prouzročene neodgovarajućom skrbi, odnosno ako se dokaže da je povreda ili bolest uzrokovana uslijed okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ili ukloniti ili je uzrokovana krivnjom Vlasnika, manama ili prirodnim svojstvima psa te neispravnom opremom, robom ili hranom koju je Vlasnik predao kao potrebnu za čuvanje i skrb o psu.
4.2. Dužnost je Skrbnika upozoriti na mane ili prirodna svojstva psa odnosno na neispravnu opremu, robu ili hranu koju je Vlasnik predao kao potrbnu za čuvanje i skrb uslijed kojih može doći do povrede ili bolesti psa, čim je navedene nedostatke opazio ili morao opaziti.
4.3. Skrbnik ne može bez izričitog pristanka vlasnika ili bez nužde predati drugome na čuvanje , inače odgovara i za slučajne povrede i bolesti ili uginuće psa.

Članak 5.

5.1. U slučaju da se na psu dogode takve promjene zbog kojih postoji opasnost da pas oboli ili je do oboljenja ili povrede već došlo, Skrbnik je dužan, kad to na njegov poziv ne bi mogao na vrijeme učiniti Vlasnik, organizirati liječenje i zbrinjavanje psa u ugovornoj veterinarskoj ambulanti "KASTOR I DAR", Oboj 48, Zagreb ili veterinarskoj ambulanti po želji Vlasnika izraženoj prilikom predaje psa na čuvanje i skrb.
5.2. Troškove liječenja i zbrinjavanja psa kod veterinara snosi Vlasnik.
5.3. U slučaju uginuća psa, za utvrđivanje uginuća nadležan je Veterinarski institut u Zagrebu.

Članak 6.

6.1. Skrbnik nema pravo, bez izričite dozvole Vlasnika upotrebljavati psa ostavljenog mu na čuvanje u svrhu lova, parenja, izlaganja na izložbama ili natjecanja u radu pasa.
6.2. U slučaju nedopuštene upotrebe psa u smislu točke 6.1.ovog članka, Skrbnik duguje Vlasniku odgovarajuću naknadu i odgovara za slučajne povrede, oboljenja ili uginuće psa koje bi se dogodilo tom prilikom.

Članak 7.

7.1. Ako Skrbnik bez izričite dozvole Vlasnika i bez nužde, sustavno Ugovoru, upotrebljava psa, mijenja mjesto čuvanja ili ako psa preda drugome na čuvanje, Skrbnik odgovara za slučajne povrede, oboljenje ili uginuće psa do kojeg bi došlo, osim ako je dokazano da bi štetne posljedice nastupile i u slučaju da je postupao u skladu s ovim Ugovorom.

Članak 8.

8.1. Vlasnik se obvezuje da će predati psa na čuvanje uredno cijepljenog protiv bjesnoće u zadanom zakonskom roku te protiv zaraznih bolesti (parvoviroza, corona virus, leptospiroza,šteničak) najmanje 10 dana prije predaje Skrbniku.
8.2. Vlasnik se obavezuje zaštititi psa protiv vanjskih i unutarnjih nametnika neposredno prije predaje Skrbniku.

Članak 9.

9.1. Predajom psa na čuvanje Vlasnik je dužan uplatiti polovicu ukupne ugovorene cijene za cijelo razdoblje na koje se sklapa ugovor, a drugu polovicu prilikom preuzimanja psa. ukoliko pas boravi duže od 1-og ( jednog) mjeseca Vlasnik je dužan podmiriti sve obaveze prije nego nastupi 2.( drugi) mjesec Skrbi.
9.2. Uplate se vrše na žiro- račun Skrbnika HR0523400091140170052 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 10.

10.1. Čuvanje psa se može produžiti i nakon ugovorenog roka uz predhodnu najavu telefonom i uplatom naknade do dogovorenog datuma te uz uvjet da Skrbnik raspolaže slobodnim prostorom za nastavak čuvanja.

Članak 11.

11.1. U slučaju da Vlasnik, uz pristanak Skrbnika, ne produlji rok čuvanja i skrbi psa te ne podmiri troškove čuvanja i skrbi do zadnjeg dana ugovorenog roka, Skrbnik ima pravo uvećati ugovorenu cijenu čuvanja i skrbi psa za 30% za dane koji slijede nakon proteka ugovorenog roka, ali najviše za 30 dana nakon zadnjeg dana ugovorenog roka.

Članak 12.

12.1. Protekom 30 dana od ugovorenog roka čuvanja i skrbi te izostankom dogovora o produljenju roka i / ili plačanja ugovorenih troškova preko 30 dana, smatra se da je Vlasni psa napustio, ali je i dalje dužan podmiriti sve nastale troškove i eventualnu štetu koju pas prouzroči.

Članak 13.

13.1.Skrbnik je dužan omogućiti Vlasniku posjećivanje psa u skladu s dnevnim rasporedom koji određuje Skrbnik.

Članak 14.

14.1. Ako bi Vlasnik svojom voljom preuzeo psa od Skrbnika prije isteka ugovorenog roka čuvanja, Skrbnik zadržava pravo na polovicu uplačene ugovorene cijene i u slučaju da Vlasnik preuzima psa prije proteka roka, a u slučaju da je proteklo više od polovice ugovorenog roka, Vlasnik je dužan prilikom preuzimanja psa platiti preostalu naknadu umanjenu razmjerno broju dana prijevremenog preuzimanja.

Članak 15.

15.1.Trenutkom preuzimanjem psa od strane Vlasnika prestaje svaka odgovornost Skrbnika određena ovim Općim uvjetima.

Članak 16.

16.1. Na sva pitanja koja nisu određena ovim ugovorom , primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 17.

17.1. Sporovi koji su proizašli iz ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovoh Općih uvjeta, Skrbnik i Vlasnik nastojat će rješiti na prijateljski način.
17.2.U slučaju da ugovorne stranke ne uspijz riješiti svoje sporove na prijatelski način, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.

18.1.Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 01.studenog 2011.godine.

Zagreb, 01.studenog 2011.godine

"Karly" obrt za skrb o kućnim ljubimcima i ostale usluge

vl. Nataša Radionov-Novak